اخبار
لینک دریافت کاردکس رشته ها قابل توجه دانشجویان ترم آخر :برای دریافت کاردکس رشته ها به لینک http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=df90080a-e11c-4232-a10d-7fa179bac9b1 مراجعه کنید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر