تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96
 

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397


ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش:
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) و تایید توسط مرکز مبداء و مقصد:

ثبت نام و انتخاب واحد: 
زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی:

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید: متناسب با اعلام نتایج سنجش
درخواست معادل سازی دروس ورودیهای جدید:

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید:
حذف و اضافه:
ارزشیابی اساتید:  1/2/98 تا 1/3/98 
تغییر مرکز محل آزمون پایان ترم ( مهمان اضطراری): 7/2/98 تا 24/2/98
پایان ثبت نمره میانترم مقطع کارشناسی: 10/4/98
زمان دریافت کارت آزمون پایان ترم توسط دانشجو: 13/3/98 تا 10/4/98
زمان امتحانات: 18/3/97تا 10/4/98
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی:  18/3/98 تا 20/4/98

1