سال دوم سال تحصیلی 98-1397

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش:
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) و تایید توسط مرکز مبداء و مقصد:

ثبت نام و انتخاب واحد: 
زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی:

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید: متناسب با اعلام نتایج سنجش
درخواست معادل سازی دروس ورودیهای جدید:

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید:
حذف و اضافه:
ارزشیابی اساتید: 
تغییر مرکز محل آزمون پایان ترم ( مهمان اضطراری):
پایان ثبت نمره میانترم مقطع کارشناسی: 
زمان دریافت کارت آزمون پایان ترم توسط دانشجو:
زمان امتحانات:
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی: 

1